ครั้งที่ 2 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม "โครงการอบโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพื้นฐานการสร้างโครงงาน IoT ด้วยแพลตฟอร์ม Maker Playground"